เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559

คุณทศพร ศรีเอี่ยม  ประธานกรรมการบริหารบริษัท

ได้เป็นประธานเปิดการอบรม และร่วมอบรมภายในองค์กร เรื่อง การควบคุมงบประมาณ

เพื่อให้ความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับการควบคุมงบประมาณของหน่วยงาน

โดยมีผู้หารระดับกลางเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว ณ สำนักงานใหญ่

20-08-2559