นายทศพร ศรีเอี่ยม ประธานบริหาร บริษัทในเครือเทค กรุ๊ป

ร่วมเป็นวิทยากรอบรม

 เรื่อง การประยุกต์ใช้รหัสต้นทุนก่อสร้างในการสร้างบัญชีวัสดุราคา

(Bill of Quanity,BOQ) รุ่นที่ 2

วันพุธที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 08.30 - 17.00 .

ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา)

จัดโดย คณะกรรมการมาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้าง

 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


28-09-2559-1XX

Last Updated (Thursday, 29 September 2016 11:41)